LOTERIA
Ewelina Rydzyńska

EWELINA RYDZYŃSKA

KREATORKA NASTROJU

WEŹ UDZIAŁ W LOTERII I WYGRYWAJ NAGRODY

NASTROJOWĄ METAMORFOZĘ WNĘTRZA
Z PROJEKTANTKĄ O WARTOŚCI
20 000 ZŁ

CODZIENNIE VOUCHER
HOME&YOU O WARTOŚCI
500 ZŁ

AIRWICK

LIMITOWANA
EDYCJA

POCZUJ ZAPACH NAJPIĘKNIEJSZYCH
ZIMOWYCH WSPOMNIEŃ

produkty produkty

ZASADY UDZIAŁU

  • KUP DOWOLNY PRODUKT AIRWICK
    W DNIACH 18.10 - 16.12.2021 Produkty
  • ZACHOWAJ DOWÓD ZAKUPU Paragon
  • ZAREJESTRUJ SWOJE ZGŁOSZENIE Laptop
  • WYGRYWAJ

PRODUKTY

W AKCJĘ WŁĄCZONE SĄ WSZYSTKIE PRODUKTY AIR WICK DOSTĘPNE W POLSCE
PEŁNA LISTA

AIRWICK produkty

REGULAMIN

Regulamin loterii promocyjnej
Loteria Air Wick

1. Nazwa loterii promocyjnej
Loteria promocyjna nosi nazwę: „Loteria Air Wick”.

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną
Organizatorem loterii promocyjnej „Loteria Air Wick” (dalej „Loteria”) jest Kropka Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179 (dalej „Organizator”).

3. Nazwa organu wydającego zezwolenie i podstawy prowadzenia Loterii
Loteria jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U z 2020 poz. 2094 ze zm.), jest organizowana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zasięg geograficzny Loterii
Loteria organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Termin przyjmowania zgłoszeń do Loterii
Zgłoszenia do Loterii przyjmowane są od dnia 18.10.2021 r. godz. 00.00.00 do dnia 16.12.2021 r. godz. 23.59.59.

6. Czas trwania Loterii
Czas trwania Loterii wraz z okresem reklamacyjnym obejmuje okres od dnia 18.10.2021 r. do dnia 22.04.2022 r.

7. Okres sprzedaży Produktów promocyjnych objętych Loterią
Sprzedaż towarów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii wymienionych w punkcie 9. poniżej trwa od dnia 18.10.2021 r. do dnia 16.12.2021 r. Produkty zakupione poza wskazanym okresem, tzn. data wskazana na paragonie poświadczającym dokonanie zakupu jest przed dniem 18.10.2021 r. lub po dniu 16.12.2021 r., nie biorą udziału w Loterii.

8. Uczestnicy Loterii
W Loterii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe w Polsce, będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, które spełnią wszystkie warunki Regulaminu Loterii (dalej: „Uczestnicy”). Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy, członkowie organów zarządzających i pełnomocnicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów zatrudnionych przez Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia), współpracujący w związku z organizacją lub obsługą Loterii oraz członkowie Komisji Loterii. Z udziału w Loterii wyłączeni są także członkowie najbliższej rodziny ww. osób, przez co rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz inne osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby nie spełniające ww. warunków nie mogą zostać zwycięzcami nagród w Loterii.

9. Produkty objęte Loterią
Produkty objęte sprzedażą promocyjną, które uprawniają do udziału w Loterii to produkty marki Air Wick znajdujące się w ofercie handlowej spółki RB (Hygiene Home) Poland sp. z o.o. na terenie Polski, w tym dostępne w sprzedaży internetowej na terenie Polski, wymienione w załączniku nr. 3.
(łącznie wszystkie dalej: Produkty promocyjne).

10. Zasady organizacji Loterii

10.1. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii i wzięcia udziału w losowaniu nagród jest:

10.1.1. jednorazowy zakup co najmniej 1 szt. Produktu promocyjnego wymienionego w Załączniku nr. 3. Zakup musi być potwierdzony paragonem fiskalnym lub fakturą imienną, na którym/której znajduje się nazwa Produktu Promocyjnego (dalej „Zakup”);
10.1.2. zachowanie czytelnego dowodu zakupu dokumentującego Zakup; przez dowód zakupu rozumie się oryginalny paragon fiskalny lub fakturę imienną z zastrzeżeniem zapisu pkt 8, dokumentujące dokonanie Zakupu Produktu promocyjnego (dalej „Dowód Zakupu”) przy czym data i godzina widniejąca na Dowodzie Zakupu musi być wcześniejsza niż data i godzina zgłoszenia do Loterii;
10.1.3. zarejestrowanie Zakupu na stronie https://loteriaairwick.pl/ (dalej „Strona Loterii”) poprzez:

a) wpisanie w formularzu zgłoszeniowym następujących danych: imię, nazwisko, numer
telefonu komórkowego, adres mailowy, numer wydruku oraz numer fiskalny z Dowodu Zakupu;
b) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści oraz złożenie
przewidzianych formularzem Strony Loterii oświadczeń dotyczących przetwarzania
danych osobowych Uczestnika Loterii;
(wszystkie czynności wymienione powyżej łącznie zwane dalej „Zgłoszenie”).

10.1.4. posiadanie aktywnego numeru telefonu oraz adresu mailowego podanego w Zgłoszeniu z zastrzeżeniem zapisu pkt 14.11;
10.1.5. posiadanie przez Uczestnika tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, w którym miałaby zostać wykonana metamorfoza wizualna, stanowiąca Nagrodę główną, na warunkach określonych w Regulaminie, poprzez złożenie właściwego oświadczenia, przy czym w przypadku posiadania tytułu prawnego wynikającego z umowy najmu lub dzierżawy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na wykonanie remontu w formie pisemnej od wynajmującego (właściciela) dany lokal mieszkalny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia
osób trzecich wynikające z wykonania projektu i metamorfozy wizualnej stanowiących Nagrodę główną we wskazanym przez Uczestnika pomieszczeniu.

10.2. Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę Zgłoszeń pod warunkiem rejestrowania za każdym razem nowego Dowodu Zakupu. Każdy Zakup można zarejestrować tylko jeden raz niezależnie od ilości zakupionych Produktów promocyjnych. W celu uniknięcia wątpliwości dany Dowód Zakupu może dokumentować zakup przez Uczestnika jednego lub więcej Produktów promocyjnych. W przypadku zgłoszenia faktury imiennej, jako Dowodu Zakupu, imię i nazwisko wskazane na fakturze musi być zgodne z imieniem i nazwiskiem podanym w Zgłoszeniu.
10.3. Organizatorowi przysługuje w czasie od 18.10.2021 r. do 04.04.2022 r. prawo żądania od Uczestnika okazania wszystkich oryginałów Dowodów Zakupu potwierdzających zarejestrowany w Loterii Zakup Produktów promocyjnych. W przypadku niemożności okazania wszystkich oryginałów żądanych Dowodów Zakupu, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Loterii. W przypadku wystąpienia przez Organizatora z żądaniem przesłania ww. Dowodów Zakupu, Uczestnik winien przesłać je w terminie do 3 dni kalendarzowych od otrzymania e-maila (liczy się data nadania wiadomości e-mail przez Organizatora), wysyłając żądane oryginały tychże Dowodów Zakupu na adres Organizatora (liczy się data wysłania Dowodu Zakupu przez Uczestnika w urzędzie pocztowym lub pocztą kurierską). Nieprzesłanie żądanych Dowodów Zakupu w określonej przez Organizatora liczbie; przesłanie nieoryginalnych (w tym podrabianych) Dowodów Zakupu lub Dowodów Zakupu, które nie zostaną potwierdzone przez sieć sprzedaży w której został wystawiony dany Dowód Zakupu skutkuje wykluczeniem wszystkich Zgłoszeń danego Uczestnika Loterii i utratą prawa do Nagrody. Organizator uwzględnia jedynie Dowody Zakupu dostarczone do niego do dnia 14.04.2022 r.
10.4. Jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń
określonych w Regulaminie Loterii, Zgłoszenia te nie są uwzględniane w Loterii i Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
10.5. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 10.1.3. jest jednoznacznym potwierdzeniem, że osoba dodająca Zgłoszenia zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje w całości jego postanowienia (zgodnie z zaznaczonym oświadczeniem).

11. Sposób zapewnienia nadzoru nad Loterią
W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Organizator ustanowił Komisję Nadzoru Loterii, której zasady funkcjonowania określa regulamin Komisji Nadzoru Loterii. W skład Komisji Nadzoru Loterii wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej loterii promocyjnej zgodnie z wymogami ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U z 2020 poz. 2094 ze zm.).
12. Wartość puli Nagród

12.1. W Loterii przewidziane są następujące nagrody:

12.1.1. nagroda główna w postaci projektu oraz wykonania projektu nastrojowej metamorfozy wizualnej wnętrza tj. wybranego przez zwycięzcę w porozumieniu z Organizatorem jednego pomieszczenia mieszkalnego zwycięzcy, o wartości 20 000,00 zł brutto wraz z dodatkową
premią pieniężną w wysokości 2 222,00 zł, przeznaczoną na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w loterii, na zasadach opisanych w poniżej(dalej „Nagroda główna”).
12.1.2. 60 nagród dziennych w postaci karty przedpłaconej do sklepu Home&You o wartości 500,00 zł każda (dalej: „Nagroda dzienna”), dalej łącznie „Nagrody”;

12.2. Łączna wartość puli Nagród wynosi 52 222,00 zł (słownie pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 00/100).

13. Miejsce, terminy i sposób przeprowadzenia losowań i informowania zwycięzców

13.1. Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora w Warszawie (02-909) przy ul. Św. Bonifacego 150. Z każdego losowania Komisja Nadzoru Loterii przygotowuje protokół przebiegu orazwyników losowania.
13.2. Losowania Nagród dokonywane są z wykorzystaniem urządzenia losującego lub kartonowej urny. Urządzenie losujące spełnia wymagania ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i posiada pozytywną opinię techniczną nr 003/A/20/O z dnia 17 stycznia 2020 r. wydaną przez Instytut Elektrotechniki, jednostkę upoważnioną przez Ministra Finansów do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier. W przypadku realizowania losowania z wykorzystaniem kartonowej urny przygotowany zostanie zestaw losów, których liczba odpowiada liczbie rekordów do losowania, lub losów/piłeczek oznaczonych cyframi od 0 do 9, a liczba rekordów w bazie do losowania determinuje liczbę losowanych cyfr. Poszczególne cyfry losowane są od największej (czyli reprezentującej dziesiątki tysięcy, tysiące, setki, dziesiątki czy jedności – zależnie od liczby rekordów), czyli przykładowo przy liczbie rekordów w bazie 3598, losowane są łącznie 4 cyfry, pierwsza losowana oznacza tysiące, następnie setki, dziesiątki i jedności. Procedura powtarzana jest do wylosowania wszystkich wymaganych cyfr. Wszystkie wylosowane cyfry tworzą, zgodnie z kolejnością ich wylosowania, numer ID wygrywającego rekordu z bazy rekordów przeznaczonych do losowania. Procedura powtarzana jest dla każdego losowanego rekordu. Losowanie przeprowadza osoba wyznaczona przez Komisję Nadzoru Loterii w sposób opisany powyżej.
13.3. Jeden Uczestnik może wygrać w ciągu trwania Loterii nie więcej niż 3 Nagrody dzienne w trzech odrębnych losowaniach oraz Nagrodę główną.
13.4. Losowania Nagród dziennych odbywają w po zakończeniu każdego tygodnia rejestrowania Zgłoszeń odpowiednio w dniach: 25.10.2021 r., 02.11.2021 r., 08.11.2021 r., 15.11.2021 r., 22.11.2021r., 29.11.2021 r., 06.12.2021 r., 13.12.2021 r., 20.12.2021 r.
13.5. Losowania Nagród dziennych przeprowadzone są raz w tygodniu zgodnie z terminami podanymi w pkt 13.4. powyżej. W każdym losowaniu Nagród dziennych wyłonione zostanie 1 zwycięskie Zgłoszenie spośród wszystkich Zgłoszeń zarejestrowanych danego dnia rejestracji Zgłoszeń do Loterii pomiędzy godziną 00.00.00 a godziną 23.59.59.
13.6. Przed każdym losowaniem Nagród dziennych z puli Zgłoszeń przeznaczonej do losowania zostaną usunięte te Zgłoszenia Uczestników Loterii, którzy wyczerpali limit Nagród dziennych zgodnie zapisem pkt 13.3.
13.7. Losowanie Nagrody głównej odbywa się w dniu 20.12.2021 r.. W losowaniu biorą udział wszystkie poprawne Zgłoszenia zarejestrowane w Loterii. W losowaniu zostanie wyłoniony w pierwszej kolejności zwycięzca Nagrody głównej, a następnie zwycięzca rezerwowy. Losowanie
trwa do momentu wyłonienia dwóch unikatowych Zgłoszeń dwóch Uczestników Loterii.
13.8. Zwycięzcy Nagród dziennych są informowani o Nagrodzie poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy podany w Zgłoszeniu w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu losowania. Mail informacyjny wysyłany jest z adresu airwick@kropkabordo.pl i ze względu na indywidualne ustawienia poczty elektronicznej po stronie serwera obsługującego pocztę Uczestnika loterii wiadomość może zostać do skierowana do folderu SPAM lub innych folderów w skrzynce pocztowej. W celu potwierdzenia prawa do Nagrody dziennej zwycięzca zobowiązany jest do przesłania w terminie 14 dni kalendarzowych: oryginału Dowodu zakupu, na który została wygrana Nagroda wraz z poprawnie i kompletnie wypełnionym Oświadczeniem (dalej „Oświadczenie 1”) stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Termin 14 dni oznacza czas, w jakim dokumenty są nadane (liczy się data stempla pocztowego) do Organizatora na adres: Kropka Bordo Sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa z dopiskiem „Loteria Air Wick”. Wszystkie dokumenty wskazane powyżej należy nadać przesyłka pocztową poleconą w opcji PRIORYTET lub przesyłką kurierską. Termin potwierdzenia (wpłynięcia dokumentów Nagród dziennych z ostatniego losowania) upływa z dniem 14.01.2022 r.
13.9. Zwycięzca Nagrody głównej zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody poprzez rozmowę telefoniczną na numer podany w Zgłoszeniu w przeciągu kolejnych 2 dni roboczych licząc od dnia następnego po losowaniu. Organizator podejmuje trzy próby kontaktu telefonicznego w różnych porach dnia.

13.9.1. Jeżeli we wskazanym w pkt. 13.9. terminie nie powiodą się trzy próby telefonicznego skontaktowania się ze zwycięzcą Nagrody głównej wtedy traci prawo do Nagrody, która przepada na rzecz zwycięzcy rezerwowego,
13.9.2. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą Nagrody głównej rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia, przez co najmniej 5 długich sygnałów nieprzerywanych, nie odbieranie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej zwycięzcy Nagrody (krótkie sygnały przerywane), włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia ze zwycięzcą Nagrody na skutek wyłączenia telefonu bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego poza zasięgiem sygnału operatora lub odmowę przeprowadzenia rozmowy wyrażoną przez zwycięzcę Nagrody.
13.9.3. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 13.9. powyżej Organizator potwierdzi ze zwycięzcą Nagrody dane podane przez niego w Zgłoszeniu, oraz zwycięzca Nagrody poproszony zostanie o przygotowanie w celu potwierdzenia prawa do Nagrody następujących dokumentów:
a) poprawnie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, które składa się z dwóch integralnych części (dalej „Oświadczenie 2 i 2A”) oraz
b) oryginału Dowodu Zakupu, który został zgłoszony w zwycięskim Zgłoszeniu.

13.10. W celu potwierdzenia prawa do Nagrody głównej zwycięzca zobowiązany jest do przesłania w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia następnego po dniu, w którym wiadomość o Nagrodzie została przekazana przez Organizatora:

13.10.1. oryginału Dowodu zakupu, który został zarejestrowany w Zgłoszeniu do Loterii i na który została wygrana Nagroda.
13.10.2. wraz z poprawnie i kompletnie wypełnionym Oświadczeniem 2 i 2A stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Termin 14 dni oznacza czas, w jakim dokumenty są nadane (liczy się data stempla pocztowego) do Organizatora na adres: Kropka Bordo Sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa z dopiskiem „Loteria Air Wick”. Wszystkie dokumenty wskazane powyżej należy nadać przesyłka pocztową poleconą w opcji PRIORYTET lub przesyłką kurierską. Termin potwierdzenia (wpłynięcia dokumentów Nagrody głównej upływa z dniem 14.01.2022r.).
13.11. W przypadku braku potwierdzenia prawa do Nagrody głównej, Nagroda przechodzi na zwycięzcę rezerwowego i proces powiadamiania i potwierdzania prawa do nagrody odbywa się na wyżej opisanych zasadach. Termin potwierdzenia prawa do nagrody (termin wpłynięcia
dokumentów) dla zwycięzcy rezerwowego upływa z dniem 08.02.2022 r.

14. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród w Loterii.

14.1. Nagrody w Loterii wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
14.2. Nagrody dzienne są wydawane w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Organizatora kompletnych dokumentów potwierdzających prawo do Nagrody wskazanych w pkt 13.8. oraz po przeprowadzeniu ich pozytywnej weryfikacji tj. potwierdzeniu oryginalności Dowodu Zakupu oraz zgodności ze zwycięskim Zgłoszeniem i zapisami Regulaminu.
14.3. Nagrody dzienne wysłane są do zwycięzców przesyłką kurierską na adres podany przez zwycięzcę Nagrody w Oświadczeniu 1.
14.4. Warunkiem przystąpienia do realizacji Nagrody głównej jest przesłanie na żądanie Organizatora nie później niż do dnia 18.01.2022 r. dla zwycięzcy z listy głównej i do 11.02.2022 r. dla zwycięzcy z listy rezerwowej dokumentacji zdjęciowej pomieszczenia wraz z wymiarami w
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Organizatora, a w przypadku, gdy Organizator uzna to za konieczne – umożliwienie przez laureata Nagrody głównej dokonania wizji lokalnej wnętrza podlegającego nastrojowej metamorfozie wizualnej osobom wyznaczonym przez
Organizatora w maksymalnym terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Organizatora, w celu przygotowania projektów metamorfozy wizualnej wnętrza. Organizator zastrzega, że jeśli wnętrze mające podlegać metamorfozie wizualnej będzie w opinii projektanta wnętrz
wskazanego przez Organizatora w stanie niepozwalającym na dokonanie metamorfozy wizualnej wnętrza w określonym w Regulaminie budżecie, laureat Nagrody głównej będzie zobowiązany wskazać inne wnętrze mieszkalne w tym samym lokalu mieszkalnym w celu przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie 3 dni.
14.5. Organizator zastrzega, że projekt metamorfozy wizualnej wnętrza nie będzie obejmował zmian w zakresie rozkładu funkcjonalnego oraz układu hydraulicznego, elektrycznego ani grzewczego. Ponadto, Organizator zastrzega, że w ramach metamorfozy nie planuje zlecać wykonania elementów wyposażenia na wymiar lub na indywidualne zamówienie.
14.6. Organizator przystąpi do realizacji Nagrody głównej w terminie uzgodnionym z laureatem Nagrody głównej, po odbyciu wizji lokalnej zgodnie z ust. 14.4 powyżej oraz po zaakceptowaniu przez laureata Nagrody głównej jednego z 2 (słownie: dwóch) projektów metamorfozy wizualnej wnętrza, o którym mowa w ust. 12.1.1. Regulaminu, sporządzonych przez projektanta wnętrz wskazanego przez Organizatora w terminie do 5 dni od wizji lokalnej. Akceptacja projektu nastąpi maksymalnie w terminie 3 dni od dnia przedstawienia laureatowi w/w projektów do wyboru. Wybór projektu metamorfozy wizualnej wnętrza przez laureata Nagrody głównej nie obejmuje wprowadzenia poprawek lub jakichkolwiek zmian. Poprzez akceptację jednego z przedstawionych projektów, laureat Nagrody głównej wyraża zgodę na przeprowadzenie metamorfozy zgodnie z projektem.
14.7. Warunkiem realizacji Nagrody głównej jest udostępnianie przez laureata Nagrody głównej wnętrza podlegającego metamorfozie osobom wskazanym przez Organizatora, w szczególności projektantowi oraz ekipie remontowej, przez cały okres niezbędny do prawidłowej realizacji Nagrody głównej (do 3 dni roboczych), a także wyniesienie pozostających w pomieszczeniu przedmiotów oraz uprzątnięcie pomieszczenia. Ponadto, laureat zobowiązany jest zapewnić, aby w pomieszczeniu przez okres prac prowadzonych na zlecenie Organizatora, temperatura wynosiła co najmniej 18ºC, a także aby poza ekipą remontową lub osobami wskazanymi przez Organizatora w pomieszczeniu nie przebywały osoby trzecie. Udostępnienie wnętrza, o którym mowa w niniejszym postanowieniu powinno nastąpić w terminie uzgodnionym przez Organizatora z laureatem, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia akceptacji projektu przez laureata, ale nie później niż do dnia 08.03.2022 r
14.8. Za termin wydania Nagrody głównej rozumie się dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z wykonanej metamorfozy wskazanego przez laureata pomieszczenia tj. nie później niż do dnia 12.03.2022 r.
14.9. Wykonanie projektu będzie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez Organizatora i profesjonalny podmiot świadczący usługi budowlane i wykończeniowe, który wykona projekt, w dniu zakończenia prac. Wady stwierdzone przy odbiorze zostaną usunięte w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu, jeżeli w protokole stwierdzono istnienie wad powstałych z przyczyn leżących po stronie Organizatora. Organizator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, w szczególności z powodu niewłaściwego użytkowania pomieszczenia przez lokatorów.
14.10. W przypadku, gdy zwycięzca Nagrody głównej utraci do niej prawo zgodnie z zapisami pkt
14.13. poniżej, Nagroda główna przechodzi na zwycięzcę rezerwowego, a proces informowania
zachodzi z zachowaniem terminów podanych powyżej.
14.11. Zwycięzcom Nagród nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne
nagrody czy ekwiwalent pieniężny ani prawo cesji prawa do Nagrody na osoby trzecie.
14.12. Zwycięzcy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości
Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie Organizatora oraz podać
nowe dane osobowe najpóźniej na jeden tydzień przed upływem terminu wydania Nagród.
14.13. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w następujących sytuacjach:

14.13.1. W przypadku odstąpienia zwycięzcy od Nagrody, o czym informuje Organizatora pisemnie w terminie podanym w pkt 13.8 i 13.10,
14.13.2. w przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę dokumentów wskazanych w pkt 13.8, 13.10 powyżej lub niedotrzymania terminu ich przesłania,
14.13.3. w przypadku przesłania niepoprawnego Dowodu Zakupu, tj. niespełniającego zasad określonym Regulaminem lub noszącego znamiona podrabiania,
14.13.4. w przypadku przesłania Dowodu Zakupu zniszczonego, nieczytelnego lub w inny sposób uniemożliwiającego sprawdzenie danych podanych w Zgłoszeniu,
14.13.5. w przypadku, przesłania Dowodu Zakupu, na którym widnieją inne dane (imię i nazwisko) niż podane w Zgłoszeniu, lub jeśli Dowód Zakupu nie spełnia warunku pkt 8,
14.13.6. w przypadku podania przez Zwycięzcę błędnego adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego, adresu pocztowego, co uniemożliwi kontakt ze Zwycięzcą lub dostarczenie Nagrody dziennej bądź realizację Nagrody głównej,
14.13.7. w przypadku podania w ramach Zgłoszenia lub Oświadczenia 1 lub 2 i 2A Zwycięzcy nieprawdziwych danych, w tym w szczególności nieprawdziwych danych osobowych lub odmowy podania danych wymaganych Oświadczeniem 1 lub 2 i 2A;
14.13.8. w przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody lub odmowy odebrania Nagrody;
14.13.9. w przypadku nieudostępnienia wnętrza w terminie określonym w pkt 14.7;
14.13.10.w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania Loterii
14.13.11.w przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Zwycięzcę postanowień Regulaminu.

14.14. Ostateczny termin wydania Nagród w Loterii upływa w dniu 14.03.2022 r.
14.15. Nagrody niewydane w Loterii pozostają w dyspozycji Organizatora.

15. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

15.1. Uczestnicy Loterii mają prawo do składania reklamacji, co do przebiegu Loterii i jej wyników od dnia 18.10.2022 r., nie później jednak niż do 21 dni od daty upływu terminu wydania Nagród, tj. do dnia 04.04.2022 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
02.01.2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia,
którego dotyczy roszczenie, wskazywać nazwę „Loteria Air Wick” oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
15.2. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data nadania wiadomości email. Reklamacje przesłane z datą stempla lub datą nadania wiadomości email późniejszą niż 04.04.2022 r. nie są uwzględniane. Komisja nie uwzględnia reklamacji, które są jej doręczone po dniu 08.04.2022 r., mimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego lub datą nadania wiadomości email.
15.3. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej, listem poleconym na adres Kropka Bordo sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa lub emailem na adres airwick@kropkabordo.pl z dopiskiem/tytułem e-maila „Loteria Air Wick”. Ponadto uwagi i
zapytania dotyczące przebiegu Loterii mogą być kierowane pocztą elektroniczną na adres: airwick@kropkabordo.pl.
15.4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Loterii wynosi 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
15.5. Zawiadomienia o wyniku reklamacji są przesyłane reklamującemu listownie na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

16. Terminy przedawnienia roszczeń

16.1. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
16.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

17. Dane osobowe

17.1. W związku z realizacją obowiązków informacyjnych wynikających z Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), informujemy, że RB (Hygiene Home) Poland sp. z.o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Okunin 1 („RB”) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z realizacją Loterii „Loteria Air Wick”, organizowanym przez agencję reklamową Kropka Bordo Sp. z o.o. będącą Organizatorem Loterii.
17.2. Dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko uczestnika Loterii, numer telefonu, adres mailowy, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu RB [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w Loterii oraz jej przeprowadzenia i rozstrzygnięcia, wydania nagród oraz rozpatrywania potencjalnych reklamacji, a następnie dane osobowe Uczestników będących zwycięzcami Loterii w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]. W przypadku Uczestnika Loterii będącego jej zwycięzcą zakres danych obejmować będzie również rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO].
17.3. Informujemy, że możemy również przekazywać Państwa dane osobowe naszym partnerom i dostawcom świadczącym usługi na naszą rzecz (w tym agencji reklamowej Kropka Bordo Sp. z o.o..), zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, bądź podmiotom publicznym upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie na obszarze EOG; przez okres trwania i w celu przeprowadzenia Loterii, a następnie je usuniemy.

17.3.1. Informujemy, że Kropka Bordo Sp. z o.o. dla celów wykonywania obowiązków Organizatora loterii wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 poz. 815) jest wyłącznym podmiotem przetwarzającym dane Uczestnika, który jest zwycięzcą Nagrody głównej zawarte w Oświadczeniu 2A

17.4. Mogą Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych bezpłatnie, w dowolnym terminie i bez obowiązku podawania uzasadnienia. Przysługuje także Państwu prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz żądania ich przekazania. W przypadku, gdy RB przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania takiej zgody w dowolnym terminie. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika. W celu skorzystania z powyższych praw lub wniesienia skargi, prosimy o kontakt pod adresem: privacyoffice@rb.com. Ponadto przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do lokalnego organu ds. ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
17.5. Dane osobowe Uczestnika Loterii będą przetwarzane przez Organizatora przez okres istnienia uzasadnionego interesu Organizatora, tj. przez okres trwania Loterii, wyłonienia zwycięzców ,zarządzania nagrodami oraz zgodnie z przepisami podatkowymi. Dane osobowe Uczestników, który nie zostali dopuszczeni do Loterii zostaną usunięte po wyłonieniu zwycięzców oraz zakończeniu Loterii. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
17.6. Dane osobowe w Loterii nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

18.Postanowienia końcowe

18.1. Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora w dniach 18.10.2021 r. do dnia 22.04.2022 r. w godz. 10.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych i świąt, oraz na stronie https://loteriaairwick.pl/ .
18.2. Informacje dotyczące Loterii w tym wysyłki Nagród są udzielane pocztą elektroniczną po przesłaniu zapytania na adres poczty elektronicznej Organizatora airwick@kropkabordo.pl .
18.3. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej zgodnie z art. 20 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.).

Załącznik nr 1 do regulaminu loterii promocyjnej „Loteria Air Wick”
OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY NAGRODY DZIENNEJ Loterii promocyjnej „Loteria Air Wick”

Załącznik nr 2 do regulaminu loterii promocyjnej „Loteria Air Wick”
OŚWIADCZENIE nr 2 dla ZWYCIĘZCY NAGRODY GŁÓWNEJ Loterii promocyjnej „Loteria Air Wick”

Załącznik nr 2 do regulaminu loterii promocyjnej „Loteria Air Wick”
ŚWIADCZENIE nr 2A dla ZWYCIĘZCY NAGRODY GŁÓWNEJLoterii promocyjnej „Loteria AirWick”

Załącznik nr 3
LISTA PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH

WEŹ UDZIAŁ

Paragon

Zapoznałem/am się z regulaminem loterii promocyjnej „Loteria Air Wick” i akceptuję jego treść.

Spełniam warunki przewidziane w pkt 8 regulaminu loterii promocyjnej „Loteria Air Wick”

Zostałem/am poinformowany/a o następujących faktach i prawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych w związku z loterią promocyjną „Loteria Air Wick”: Rozwiń

W związku z realizacją obowiązków informacyjnych wynikających z Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ("RODO"), informujemy, że RB (Hygiene Home) Poland sp. z.o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Okunin 1 („RB”) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z realizacją Loterii „Loteria Air Wick”, organizowanym przez agencję reklamową Kropka Bordo Sp. z o.o. będącą Organizatorem Loterii.

Dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko uczestnika Loterii, numer telefonu, adres mailowy, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu RB [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w Loterii oraz jej przeprowadzenia i rozstrzygnięcia, wydania nagród oraz rozpatrywania potencjalnych reklamacji, a następnie dane osobowe Uczestników będących zwycięzcami Loterii w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]. W przypadku Uczestnika Loterii będącego jej zwycięzcą zakres danych obejmować będzie również rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO].

Informujemy, że możemy również przekazywać Państwa dane osobowe naszym partnerom i dostawcom świadczącym usługi na naszą rzecz (w tym agencji reklamowej Kropka Bordo Sp. z o.o..), zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, bądź podmiotom publicznym upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie na obszarze EOG; przez okres trwania i w celu przeprowadzenia Loterii, a następnie je usuniemy.

Informujemy, że Kropka Bordo Sp. z o.o. dla celów wykonywania obowiązków Organizatora loterii wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 poz. 815) jest wyłącznym podmiotem przetwarzającym dane Uczestnika, który jest zwycięzcą Nagrody głównej zawarte w Oświadczeniu 2A.

Mogą Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych bezpłatnie, w dowolnym terminie i bez obowiązku podawania uzasadnienia. Przysługuje także Państwu prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz żądania ich przekazania. W przypadku, gdy RB przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania takiej zgody w dowolnym terminie. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika. W celu skorzystania z powyższych praw lub wniesienia skargi, prosimy o kontakt pod adresem: privacyoffice@rb.com. Ponadto przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do lokalnego organu ds. ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe Uczestnika Loterii będą przetwarzane przez Organizatora przez okres istnienia uzasadnionego interesu Organizatora, tj. przez okres trwania Loterii, wyłonienia zwycięzców ,zarządzania nagrodami oraz zgodnie z przepisami podatkowymi. Dane osobowe Uczestników, który nie zostali dopuszczeni do Loterii zostaną usunięte po wyłonieniu zwycięzców oraz zakończeniu Loterii. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

Dane osobowe w Loterii nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

KONTAKT

ORGANIZATOR LOTERII: KROPKA BORDO SP. Z O.O.
UL. ŚW. BONIFACEGO 150
02-090 WARSZAWA
E-MAIL: airwick@kropkabordo.pl

INFOLINIA:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK (W DNI ROBOCZE)
10.00 - 16.00
TEL.: 22 750 70 59

ZGŁOSZENIA DO LOTERII PRZYJMOWANE SĄ W DNIACH: 18.10.2021 R. - 16.12.2021 R.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA, ŻE PRODUKTAMI UPRAWNIONYMI DO UDZIAŁU W LOTERII
SĄ WYŁĄCZNIE PRODUKTY PROMOCYJNE OKREŚLONE W REGULAMINIE LOTERII